Avukat Mazaret Dilekçesi

Avukat Mazaret Dilekçesi

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/1674

Karar: 2016/5673

Karar Tarihi: 09.05.2016

TAZMİNAT DAVASI – HEM DAVALI VEKİLİNİN MAZERETİNİN KABULÜNE KARAR VERİLİP HEM DE YENİ DURUŞMA GÜNÜ VERİLMEDEN DAVALIVEKİLİNİN YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Hem davalı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verilip, hem de yeni duruşma günü verilmeden davalı … vekilinin yokluğunda hüküm kurulması başlı başına çelişkidir. Bu durumda mahkemece, HMK 184. ve 186. madde hükümleri de gözönüne alınarak işlem yapılması gerekirken biçimde karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

 

Davacı vekili, müvekkiline ait araca davalıların sürücüsü, maliki ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu aldırılan tespit raporuna göre 17.393,88-TL hasar bedeli, 4.000,00-TL değer kaybı, tamir süresince aracın kiralanamamasından dolayı 1.416,00-TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 22.809,88-TL hasar meydana geldiğini, 350,00-TL çekici ücreti olduğunu beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 23.159,88-TL tazminatın (davalı …Ş. kazanç kaybı dışındaki 21.743,88-TL’den poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olmak üzere) kaza tarihinden işleyecek ticari faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini toplam 24.250 TL’ye yükseltmiştir.

 

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, açılan davanın kısmen kabulü ile, 21.834,00-TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen davalılar … ve … yönünden, kaza tarihi olan 20/10/2014 tarihinden itibaren davalı … şirketi yönünden ise temerrüt tarihi olan 03/11/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, 1.200,00-TL kazanç kaybının kaza tarihi olan 20/10/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılar … ve …’ dan alınarak davacıya ödenmesine, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

1-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.6100 sayılı HMK’nın 184. maddesi gereğince “Hakim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri incelendikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir.

Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder.” Aynı Yasanın 186. maddesi hükmüne göre “Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olana davetiyede; belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir.”

Somut olayda; 13/10/2015 tarihli celse için davalı … vekili aynı gün il dışındaki bir başka mahkemede duruşması olduğundan duruşmaya katılamayacağına dair mazeret dilekçesi sunarak mazeretini belgelendirmiş, duruşmanın bir başka güne talikini istemiştir. Mahkemece, 13/10/2015 tarihli celsede davalı … vekilinin mazereti kabul edilmiş ancak aynı celsede HMK 184. ve 186. maddeleri gözetilmeden esas hakkında hüküm kurulmuştur. Hem davalı … vekilinin mazeretinin kabulüne karar verilip, hem de yeni duruşma günü verilmeden davalı … vekilinin yokluğunda hüküm kurulması başlı başına çelişkidir. Bu durumda mahkemece, HMK 184. ve 186. madde hükümleri de gözönüne alınarak işlem yapılması gerekirken yazılı olduğu biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 09.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. Ankara Avukatları.

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | Arabulucu Avukatlar | Ankara Arabulucuk | Ankara Arabulucular | Ankara İcra Avukatı | Ankara Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatları | Dosya Masrafı İadesi |